Tryb koncertowy

Orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia zobowiązuje się zapewnić dostępność strony www.sinfonietta.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.sinfonietta.pl

Data publikacji strony internetowej 2001-12-14.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-05-15.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak w części filmów tłumaczeń na Polski Język Migowy dla osób głuchych oraz brak audiodeskrypcji dla osób z niepełnosprawnością wzroku.

  • zdjęcia i grafiki w serwisie nie posiadają alternatywnych opisów, ich treść nie jest dostępna dla osób niewidomych oraz osób, które nie wyświetlają grafiki na urządzeniach mobilnych.

do powyższych multimediów nie stosuje się Ustawy na podstakwie art. 2 pkt. 2 Ustawy.

Nie zostały spełnione następujące wymagania:

  • niski kontrast elementów na stronie

  • niektóre zdjęcia nie posiadają tekstów alternatywnych

  • fokus przy nawigacji klawiaturą nie jest widoczny

  • utrudnione poruszanie się po stronie za pomocą klawiatury

  • brak możliwości zmiany rozmiaru tekstu oraz kontrastu

Strona nie spełnia zasad postrzegalności, funkcjonalności, zrozumiałości, solidności (w polskim i unijnym prawie określana jako kompatybilność).

Nowa strona internetowa zgodna z WCAG 2.1 będzie dostępna w IV kwartale 2024 roku.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2024-05-15.Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronach www.sinfonietta.pl można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krzysztof Markiel; markiel@sinfonietta.pl, +48 12 346 35 28. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu na warunkach określonych w ustawie. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu w trybie Kodeksu postępowania administracyjnego. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dojazd – jak do nas trafić?

Siedziba Orkiestry Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia mieści się przy ul. Władysława Łokietka 14 / 2 w Krakowie; odległość 950 m od Nowego Kleparza, 12 minut pieszo.

Komunikacja miejska: można do nas przyjechać tramwajem nr: 18 oraz 44– przystanek: Nowy Kleparz oraz autobusem nr: 130 – przystanek: ul. Friedleina.

Parking: możliwość skorzystania z parkingu miejskiego w strefie płatnego parkowania przy ulicy Łokietka. Nie posiadamy własnego parkingu ani wydzielonego miejsca postojowego dla osoby z niepełnosprawnością.

Dostępność architektoniczna

Budynek: budynek, w którym znajduje się siedziba, biuro, Orkiestry Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia, nie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową (własność prywatna).

Wejście do budynku: próg przed wejściem do budynku. Drzwi nie otwierają się automatycznie.  Za drzwiami 5 schodów. Możliwość skorzystania z domofonu z poziomu chodnika ulicy i poproszenia o pomoc.
Pomieszczenia biura: Biuro znajduje się na pierwszym piętrze, istnieje możliwość skorzystania z windy. W windzie są komunikaty głosowe, oznaczenia w alfabecie Breille`a oraz poręcz. W niewielkiej przestrzeni biura nie ma progów ani innych barier architektonicznych. Toaleta nie jest dostępna dla osób na wózkach. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Brak pętli indukcyjnej. Osoby niewidome mogą poruszać się wewnątrz lokalu w obecności psa przewodnika.

Ceny biletów: Osobom z niepełnosprawnościami przysługuje bilet bezpłatny na wskazane koncerty normowe. Opiekunowi osoby z niepełnosprawnościami przysługuje bilet ulgowy.


Klub Przyjaciół Sinfonietty

Zostań Mecenasem

Sinfonietta Cracovia to miejska instytucja kultury, która czerpie swoje witalne siły z otoczenia, energii miasta i jego mieszkańców. Dlatego chcemy włączać Państwa w życie Orkiestry, mając na uwadze jej dobro i rozwój.

Ciasteczka!

Korzystamy z plików cookies, aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia. Wykorzystujemy je do analizy, w jaki sposób korzystasz z naszej strony oraz do personalizacji wyglądu prezentowanych Ci treści. Szczegóły znajdziesz w Polityce prywatności.

Ustawienia plików cookies