Tryb koncertowy
16
07
2022
Saturday
19:00

Filharmonia Krakowska im. Karola Szymanowskiego

18 Festiwal Muzyki Polskiej w Krakowie
16
07
2022
Saturday
19:00
Festiwal Muzyki Polskiej

Sinfonietta Cracovia na 18. Festiwalu Muzyki Polskiej

Filharmonia Krakowska im. Karola Szymanowskiego

Wystąpią

Ar­tem Ya­syn­skyy for­te­pian

Ka­ta­rzy­na To­ma­la­-Je­dy­nak dy­ry­gentka

Sin­fo­niet­ta Cra­co­via

Program

Pa­weł My­kie­tyn Krzy­ki

Fry­de­ryk Cho­pin II Kon­cert for­te­pia­no­wy f-moll op. 21

Krzysz­tof Sło­wiń­ski Sin­fo­niet­ta as­sor­ti­ta na trąb­kę, ko­tły, ta­m-tam i smycz­ki

Woj­ciech Ki­lar II Kon­cert for­te­pia­no­wy

Szacowany czas trwania koncertu –

O koncercie

Katarzyna Tomala-Jedynak we wrześniu tego roku rozpocznie swój pierwszy pełny sezon w roli dyrektor artystycznej Sinfonietty Cracovii. Przedsmakiem programu na nowy sezon jest koncert w ramach Festiwalu Muzyki Polskiej w Krakowie. Jednym z największych wydarzeń tegorocznej, osiemnastej edycji festiwalu będzie koncert w Filharmonii Krakowskiej, łączący polski romantyzm spod znaku Chopina z brzmieniami współczesności.

Fe­sti­wal or­ga­ni­zo­wa­ny jest od 2005 r. przez Sto­wa­rzy­sze­nie Mu­zy­ki Pol­skiej, po­wo­ła­ne przez gru­pę mu­zy­ko­lo­gów, me­ne­dże­rów kul­tu­ry i mi­ło­śni­ków mu­zy­ki.

Isto­tą fe­sti­wa­lu jest nie tyl­ko pre­zen­to­wa­nie war­to­ścio­wych dzieł pol­skich kom­po­zy­to­rów, po­wsta­łych od śre­dnio­wie­cza po współ­cze­sność, ale i kon­fron­to­wa­nie ich z mu­zy­ką świa­to­wą i uka­zy­wa­nie w roz­ma­itych kon­tek­stach. Or­ga­ni­za­to­rzy sta­wia­ją so­bie tak­że za cel ani­mo­wa­nie twór­czo­ści kom­po­zy­tor­skiej po­przez za­ma­wia­nie i pra­wy­ko­ny­wa­nie współ­cze­snych dzieł mu­zycz­nych.

www.fmp.org.pl

Bilety

Bilety dostępne online

oraz stacjonarnie w punktach Info Kraków

Cena:
normalny: 60 zł, ulgowy: 40 zł

Patroni i partnerzy

No items found.

Wskazówki dojazdu

Zwierzyniecka 1, 31-103 Kraków

Dostępność

Klub Przyjaciół Sinfonietty

Zostań Mecenasem

Sinfonietta Cracovia to miejska instytucja kultury, która czerpie swoje witalne siły z otoczenia, energii miasta i jego mieszkańców. Dlatego chcemy włączać Państwa w życie Orkiestry, mając na uwadze jej dobro i rozwój.