Deklaracje dostępności

Orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia zobowiązuje się zapewnić dostępność strony www.sinfonietta.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.sinfonietta.pl

Data publikacji strony internetowej 2001-12-14.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-04-13.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak w części filmów tłumaczeń na Polski Język Migowy dla osób głuchych oraz brak audiodeskrypcji dla osób z niepełnosprawnością wzroku.

  • zdjęcia i grafiki w serwisie nie posiadają alternatywnych opisów, ich treść nie jest dostępna dla osób niewidomych oraz osób, które nie wyświetlają grafiki na urządzeniach mobilnych.

do powyższych multimediów nie stosuje się Ustawy na podstawie art. 2 pkt. 2 Ustawy.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-23.Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronach www.sinfonietta.pl można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Szczepan Garstka, garstka@sinfoniettacracovia.com, 539 959 788. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Orkiestry Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa mieści się przy ul. W. Łokietka 14 / 2.

Dojazd: możliwość skorzystania z parkingu miejskiego, dojazd komunikacją miejską: przystanki: Nowy Kleparz, Dworzec Towarowy.

Wejście do budynku: próg przed wejściem, możliwość skorzystania z domofonu i poproszenia o pomoc.

Biuro znajduje się na pierwszym piętrze, istnieje możliwość skorzystania z windy. Toaleta nie jest dostępna dla osób na wózkach. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Brak pętli indukcyjnej. Osoby niewidome mogą poruszać się wewnątrz lokalu w obecności psa przewodnika.